4 ژانويه 2016 ... در پايان اين همايش از مدير عامل پايا صنعت توانير، شرکت کيميا گران تغذيه، شرکت تعاوني نگارين هنر گوهر رود و شرکت تعاوني دانش بنيان ...