شرکت کيمياگران سرزمين رايانه (با عنوان اختصاري کسرا ) با برخورداري از ... حال حاضر نرم افزار های پرسنلی به سفارش مشتری (اتوماسیون تردد و تغذیه، حراست، حمل  ...