از رسالت های تعیین شده برای این شركت توزیع و پخش مناسب محصولات ارائه شده توسط شركتهای تولیدی می باشد، لذا این شركت جهت بهینه سازی رسالتهای خود اقدام به  ...