10 نوامبر 2015 ... ... فناوریهای بیسکویت و صنایع وابسته زنجان متعلق به مرکز آموزش علمیکاربردی شرکت صنعتی سهامی عام مینو خرمدره موافقت اصولی به عمل آورد.