یعنی مهندسی ساخت و طراحی پروژه به عهده دو شرکت یادشده بوده و بهره برداری ... هیات‌های مؤتلفه واتاق‌های بازرگانی دوبازوی بازاریان ایران برای تأثیر گذاری براقتصاد ایران هستند. بازاریان تعدادی ازاعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رانیز تشکیل می‌دهند.