من بتازگى با همسرم كارفرماى شركت كوچكى با ٣ كارمند شدم، ممنون ميشم اگر اطلاعات و پيشنهاداتى يا سايتى در مورد روابط بين كارفرما و كارمند برأى إيجاد و ثبات فضاى ...