4130202. اراک. جهان فارمد. ابتدای اتوبان قم روبروی بانک ملت انتهای خ ابتکار جنب شرکت ارمین هیدرولیک ... 6641414. قم. دارو پخش. جاده قدیم تهران بعداز ترمینال کوچه ایران خودرو کوچه12. 6644675. قم. قاسم ایران ... بهستان پخش. قطب صنعتی خ همت 4 ...