021-89391, شرکت پخش ممتاز, 7. 021-44978951, شرکت پخش مهبان دارو, 8. 021- 88227066, شرکت پخش طب نوین, 9. 021-88870147, شرکت پخش دایا دارو, 10.