فضا : فضا به میزان مساحت اختصاص یافته به مشترک جهت نصب تجهیزات به متر مربع در مراکز مخابراتی اطلاق می شود. پاور : میزان جریان ( AC- DC ) مجاز اختصاص ...