29 سپتامبر 2015 ... امیر زینانلو گوینده امیر زینانلو تیزر سس دلوسه 2 محصولات , صنایع غذایی , آشپزی , , امیر زینانلو.