موسسه اقتصادی و خودکفایی آزادگان در تاریخ 1373/5/9 در تهران تاسیس و تحت شماره 8094 مورخ 1373/5/11 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده ...