عنوان مقاله: مقايسه کيفيت زندگي زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو. نویسندگان: ناصرخاكي ... گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران. چکیده:.