17 ژانويه 2016 ... آقای دکتر نجاری مدیرعامل شرکت ساپکو(تامین کننده قطعات شرکت ایران ... غرفه دستاوردهاي روستايي شهرستان آشتيان درنمايشگاه بين المللي تهران ...