عنوان: مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان شاغل در شرکت ساپکو. ... کارشناس ارشد، گروه آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران. عزيز اله باطبي