364660, مناقصه خرید سقف های کوره ها و کوره های پاتیلی فولادسازی, 95/11/16. 364650 .... 357753, خرید 2000 تن کک نفتی کلسینه شده, 95/05/10. 52354308 ...