غرفه شماره 8, غرفه درجه B, 12متر, نقشه / کروکی, شرکت سحاب پرداز. غرفه شماره 9 ... غرفه شماره 30, غرفه درجه A, 12متر, نقشه / کروکی, شرکت ارکید فارمد. غرفه شماره ...