شرکت صنعتی مینو خرمدره در شهر خرمدره قرار دارد. خرمدره دارای شهرک صنعتی در شمال غربی شهر می باشد. ایستگاه راه آهن خرمدره در شمال شرقی شهر قرار گرفته ، دانشگاه ...