شرکت پلاستیک ماشین الوان با تاسیس آزمایشگاه پما و مجهز نمودن آن با دستگاههای آزمایشگاهی در زمینه لفافهای بسته بندی قادر به کنترل تولیدات در تمامی مراحل ...