شرکت رویان دارو ، دارو , دام , طیور , دارو دامپزشکی، کتاب اول.