این تحلیل را علاوه بر SWOT در برخی متون به صورت TOWS نیز آورده‌اند. ... می‌شود که بر مبنای آن و با استفاده از ماتریس SWOT، راهبردها استخراج می‌شود: SWOT. ... به تفکیک نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدات یک شرکت سوالاتی مطرح شده‌است:.