قانون ملی شدن صنعت نفت در واقع پیشنهادی بود که به امضای همه اعضای ... در سالهای ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مذاکراتی بین نویل گس، از مقامات شرکت نفت ایران و انگلیس، و ...