شرکت زرسیما آرا(نماینده L'OREAL در ایران); شرکت تاباالکترونیک; انجمن آثار و مفاخر ... شرکت بارز پخش کرمان ( قطعات خودرو ); سایت گروه مبل آفرین; شرکت سپکو ... شرکت نوع سوم طرح(نماینده ERFURT آلمان); شرکت تتیس; شرکت شاکا; شرکت ... شرکت انرژی بخار صنعت; شرکت مهندسی پداش; شرکت زرین چوب; شرکت رانان آردین ...