7 نوامبر 2016 ... این موضوعی فرانوش شده و بدون پیگیری نیست و همه تلاش دارند آن را به شکل .... و بخش‌های ذیربط و از جمله خود من در جلسات این ستاد شرکت داشته‌ایم.