پاک‌سازی میانکاله. پاک‌سازی میانکاله. پاک‌سازی ساحل شمالی شبه جزیره میانکاله برای استقبال از پرندگان مهاجر ... شرکت تعاونی گردشگری خانه طبیعت میانکاله