رازی برای آموزش بیشتر به بغداد سفر کرد و دربیمارستان بغداد در طب استاد گردید .... تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی،1374،ISBN  ...