طراحی و راه اندازی وب سایت | طراحی و پشتیبانی شبکه. ... نوع فعالیت و فرایندهای اداری، خدماتی ، تولیدی و مالی شرکت متفاوت بوده و هر بنگاه اقتصادی بنا به نحوه ...