مشاوره به روساي ادارت و سازمان ها در خصوص تمامي فرايند هاي ... راه اندازي انواع سرور هاي تحت شبکه و تنظيم دستورات مديريتي پيچيده ... نمونه وب سایت های طراحی شده ...