شرکت پارسان لین ارتباطات دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) شماره پروانه: 14-94-100 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.