10 سپتامبر 2016 ... راه‌اندازی و افتتاح دومین سازه ایستگاه مطالعه شهرستان نهاوند در محل اداره بهزیستی ..... شرکت در جلسات دادسرا و دادگستری برای پرونده تغییر کاربری غیرمجاز؛ ..... کهنوش ، مرادآباد، باباکمال، میانده، مبارک‌آباد، عین‌آباد، آریکان و اشتران