سد سازی و ساخت تونل و سدهای بتنی، خاکی، ساخت سازه توسط شرکت پیماب فعال.