26 مه 2015 ... در ابتدا مهندس كورش جعفری، مدیر عامل شرکت «آریکان» ضمن اشاره به لزوم بهینه‌سازی انرژی وبومی سازی سازه هاوپوشش های گلخانه ای در ایران وبومی ...