بيرجند خیابان مدرس. فیروزکوه, شرکت كپي سيستم, آقای محسنی نیا ... کرمانشاه, شرکت داده پردازي نیرو پیشرو غرب, آقاي ذوالفقاري ... تهران, کیش تیلدا, آقای عظیمی .