بخش ترانزیت شرکت با داشتن تجربه در اجرای امور عملیاتی فورواردری، کریری ... از بزرگترین شرکت های زیر مجموعه گروه بین المللی توسعه ساحل و فراساحل نگین ...