شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی به عنوان یک شرکت فعال منطقه ای در توسعه مراقبت های بهداشتی و سلامت ، ماموریت حضور دربازارهای رقابتی و صرفه جویی برای ...