نرم افزار فرانو ... قابلیت ثبت چندین شرکت بیمه به همراه مالیات مستقیم )مالیات تکلیفی( مربوطه ... ثبت انواع تراکنش های حسابداری و حواله های انتقالی بین حساب ها.