کانون فیروزه و سنگهای قیمتی. آموزشگاه علمی آزاد شهید مهاجر. مرکز رشد فناوری گناباد. شرکت ساختمانی دشت بهساز; شرکت مهندسین مشاور مهاب ثامن; مجتمع تجاری آلتون