ین رهنمود. دارای مفاهيم هیل ميباشند. : -۹. :۴. طفل. : فردی که زیر سن. ۱8. سال. قرار داشته باشد . -۹. :۲ ..... مربو شرکت هوای. ی ریانا درجنو و یت کابل سقو .... گابی. روشنت. ری. موجود یاخيرت. بروت. دندان های. شيری. اب. صدر. تعداد. مجموعی. دندانها. عانه. صتن.