به این هدف ابتدا سیر تحول تاریخی زیبایی و سپس. معنی. آن. در. یک ..... نفسم را به دست. آوردم و هم احساس می. کنم بیشتر از قبل زیبا هستم. و راحت. تر در جمع. ها شرکت.