1 نوامبر 2016 ... در تعقیب تلگرافات عدیده حضرات مراجع و آیات عظام قم و نجف دامت ..... در اوائل نهضت، ایشان در بعضی از جلسات علمای تبریز شرکت نمود و چند اعلامیه ...