4 مارس 2016 ... عصر خودرو- فرهنگ رضایی امیری، مدیرعامل گروه عظام در گفتگو با خودرو امروز با اشاره به نقش مثبت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای صنعت خودرو ...