17 سپتامبر 2016 ... مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان سمنان از برگزاري سومين جشنواره ملي پسته ايران در شهرستان دامغان خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت ...