113, پروانه, پروانه. 114, پروشات, همسر داریوش دوم - بسیار شاد. 115, پروشات, در اوستایی به ... 181, زری, حریر، زربافت. 182, زرین, طلایی. 183, زرین دخت, دختر طلایی.