شرکتها دارای رتبه بندی زیر می باشند: ... شرکت ها برای انعقاد قرار دادهای خود با سازمان های دولتی و شرکت ها به رتبه بندی نیاز ... _ تهیه سربرگ شرکت در سه نسخه.