ماموريت ما افزايش ارزش شركت نزد مشتريان ، كاركنان و سهامداران است كه اين امر از طريق عرضه محصولات و .... شدت تهديد ناشي از ورود رقباي جديد به عوامل زير بستگي دارد:.