سنگ لاشه امیران دیر, دارای اعتبار, دیر, سنگ لاشه, 27,300,000, 32,760,000, 119/ 2343 ... دشتستان, شرکت صنایع سیمان دشتستان, پروانه بهره برداری, 2 کیلومتری  ...