22 سپتامبر 2015 ... اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود. ماده ۱:نام و نوع شرکت :شرکت ……………………… ……….. با مسئولیت محدود. ماده ۲:موضوع شرکت :…