در استان کهگیلویه و بویراحمد نخستین انتخابات اعضای هیات مدیره در سال 1370 ... دریافت پروانه اشتغال بکار مهندسی با رعایت سایر شرایط; شرکت در انتخابات هیات  ...