به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، در راستاي پياده سازي مهندسي ارزش در بخش بهره برداري، پروژه اندازه گيري بار شبكه هاي توزيع، ...