لازم به توضیح است كه این فعالیتها قبل از تاریخ مذكور تحت عنوان تجارتخانه علی
خسروشاهی انجام می شده است. درسالهای بعد با تاسیس شركت صنعتی پارس مینو و ...