کارخانه ای که در حال حاضر بنام سبحان دارو فعالیت می کند ، در سال 1355 از وزارت صنایع و.